Wat Yai

Name: Wat Yai
Address: Moo 3, Suk Sawat Road, Tambon Nai Klong Bang Pla Kot, Amphoe Phra Samut Chedi, Samut Prakan, 10290

วัดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔ ซอยวัดใหญ่ ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ ๓ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดใหญ่ ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๐๔ ได้ชื่อนี้เพราะเป็นวัดที่เก่า มีเสนาสนะและปูชนียวัตถุที่สำคัญมาแต่โบราณ ชาวบ้านนิยมเรียกอีกนามหนึ่งว่า “วัดใหญ่บางปลากด” โดยเอาชื่อตำบลต่อเข้ากับนามวัด วัดใหญ่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร การศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ นอกจากนี้ทางวัดยังได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาล และสถานีอนามัยขึ้นในวัดด้วย