Wat Sukhan Thawat

Name: Wat Sukhan Thawat
Address: Moo 8, Ban Klong Sukhan, Tambon Bang Bo, Amphoe Bang Bo, Samut Prakan, 10560

วัดสุคันธาวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๘๔ บ้านคลองสุคันธ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดสุคันธาวาส เดิมตั้งอยู่ในคลองสุคันธ์ ห่างจากที่ตั้งปัจจุบันประมาณ ๒๕ เส้น จะสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่จากการสันนิษฐาน น่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีตอนปลาย ประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๔ ต่อมาได้ย้ายวัดมาจัดสร้างขึ้นใหม่ในที่ตั้งปัจจุบันเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ ในการนี้พลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน ได้ให้ความอุปการะดำเนินการร่วมกับประชาชนอย่างดียิ่ง เมื่อได้สร้างขึ้นแล้ววัดก็ได้รับการทะนุบำรุงบูรณะพัฒนาเจริญขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในปี พ.ศ. ๒๕๑๔  วัดสุคันธาวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ในด้านการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๒ โรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนสอนระดับประถมศึกษาในที่ดินวัดเนื้อที่ ๗ ไร่เศษ