Wat Si Khong Kha Ram

Name: Wat Si Khong Kha Ram
Address: Moo 6, Ban Klong Thale, Tambon Na Kluea, Amphoe Phra Samut Chedi, Samut Prakan, 10290

วัดศรีคงคาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ บ้านคลองทะเล หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดศรีคงคาราม ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙โดยมีนายกัน สุวรรณปาล ดำเนินการสร้างวัดขึ้นในที่ดินของ นายจุ่น พุ่มสาลี, นายม้วน พุ่มสาลี บริจาคให้เป็นที่สร้างวัด ระยะแรกสร้างวัดชาวบ้านได้เรียกว่า “วัดคลองทะเล” เพราะวัดตั้งอยู่ติดต่อกับคลองทะเล และคลองศรีคง กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๙ โดยได้ขนานนามให้สอดคล้องกับที่ตั้งวัด วัดศรีคงคารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เขตวิสุงคามสีมากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ในด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม เริ่มมาตั่งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ นอกจากนี้ยังได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลและให้เอกชนสร้างสถานีอนามัยขึ้นในที่ดินวัดอีกด้วย