Wat Sang Sok

Name: Wat Sang Sok (วัดสร่างโศก)
Address: Moo 8, Tambon Klong Dan, Amphoe Bang Bo, Samut Prakan, 10550

วัดสร่างโศก ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองด่าน หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดสร่างโศก สร้างประมาณ พ.ศ.๒๓๐๐ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ให้สมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๐ ตามหลักฐานของกรมที่ดิน ระวางที่ ๔๑ ระบุชื่อว่า  “วัดปากอ่าว” แต่ชาวบ้านนิเรียกว่า “วัดมอญ” เพราะอยู่ใกล้คลองมอญตามที่ปรากฏในระวางที่ดินและบริเวณนี้มีชาวบ้านมอญอาศัยอยู่มากด้วย แต่จากการบอกเล่าสืบต่อกันมา บ้างก็บอกว่าชื่อ “วัดอัฏฐวราราม” เพราะมีกุฏิ ๘ หลัง บ้างก็เรียกว่า “วัดอัศวราราม” เพราะวัดนี้เป็นที่ตั้งกองทัพม้าของพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อมาภายหลังได้รับการเปลี่ยนนามวัดใหม่ โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เป็น “วัดเตลงรมย์” ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เปลี่ยนนามใหม่เป็น “วัดโพธิ์ทอง” ครั้งถึง พ.ศ. ๒๔๘๓ ทางราชการได้เปลี่ยนนามเสียใหม่เป็น “วัดสร่างโศก” เพื่อให้สอดคล้องกับพระนามของ “พระองค์หญิงโศกสว่าง” พระราชธิดาในสมเด็จปิ่นเกล้า วัดสร่างโศก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๔ ทางวัดได้สร้างโรงเรียนปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรและให้การสนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชกาลสร้างโรงเรียนระดับประถมศึกษาในที่ดินวัดซึ่งได้รับเพิ่มเติมจากนางจำปา หินอ่อน และนายบุญลือ หินอ่อน ในสมัยที่หลวงพ่อโลเป็นเจ้าอาวาส