Wat Saengtham Buraram

Name: Wat Saengtham Buraram (วัดแสงธรรมบุราราม)
Address: Moo 3, Khlong Bang Pu, Tambon Bang Pu, Amphoe Muang, Samut Prakan, 10270

วัดแสงธรรมบุราราม ตั้งอยู่ที่บ้านคลองบางปู ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดแสงธรรมบุราราม ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยมีนายเที่ยง เกิดแสง (อดีตเป็นครู) เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เกี่ยวกับนามวัดคำว่า “แสง” มาจากนามสกุลผู้สร้างวัด และคำว่า “บุร” มาจากนามบิดาผู้สร้างวัดที่มีนามว่า “หลวงบุรานุรักษ์” เพื่อให้เกียรติอนุสรณ์ของวงศ์ตระกูลสืบไป จึงได้นามว่า “วัดแสงธรรมบุราราม” การศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษาขึ้นในวัด