Wat Rat Pho Thong

Name: Wat Rat Pho Thong (วัดราษฎร์โพธิ์ทอง)
Address: Moo 3, Ban Khong Pho, Tambon Taiban, Amphoe Muang, Samut Prakan, 10280

วัดราษฎร์โพธิ์ทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๐ บ้านโค้งโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดราษฎร์โพธิ์ทอง ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยมีนายพยนต์ นุตยบุตร ดำเนินการสร้าง นางแถม นุตยบุตร บริจาคที่ดิน กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ชาวบ้านนิยมเรียกอีกนามหนึ่งว่า “วัดโค้งโพธิ์” เพราะวัดตั้งอยู่ที่บ้านโค้งโพธิ์ วัดราษฎร์โพธิ์ทองได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้พูกพันธสีมาเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๓ การศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาล สอนระดับประถมศึกษาในที่ดินวัด