Wat Rat Niyom Tham

Name: Wat Rat Niyom Tham (วัดราษฎร์นิยมธรรม)
Address: Moo 12, Ban Klong 4, Tambon Bang Pla, Amphoe Bang Phli, Samut Prakan, 10540

วัดราษฎร์นิยมธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านคลองสี่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดราษฎร์นิยมธรรม ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๕ โดยมี นายสังเวียน ขาวสบาย เป็นผู้สร้างวัดขึ้นในที่ดินของนายขมัง นางสวาท แก่นเพชร บริจาค ๔๑ ไร่ นางสมัย ทั่งนาค บริจาค ๔ ไร่ ได้รวบรวมปัจจัยเพิ่มเติมอีก ๖ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ผู้ร่วมดำเนินการริเริ่มสร้างวัด นอกจากนายสังเวียน ขาวสบาย ก็มีนายฉุย โชติช่วง นายสวงค์ ทั่งนาค เเละราษฎรชาวหมู่บ้านนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๖ วัดราษฎร์นิยมธรรมได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ในด้นการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๕ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นในวัดอีกด้วย