Wat Rat Bamrung

Name: Wat Rat Bamrung (วัดราษฎร์บำรุง)
Address: Moo 1, Ban Klong Ta Chia, Tambon Bang Pu, Amphoe Muang, Samut Prakan, 10270

วัดราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๗ บ้านคลองตาเจี่ย ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ ๑ ตำบลบางบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดราษฎร์บำรุง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๔ โดยมีนายช้อย บานชื่น พร้อมญาติพี่น้อง ได้บริจาคที่ดินและดำเนินการสร้างขึ้นชั้นแรกได้ขนานนามว่า  “วัดคลองตาเจี่ย”  หรือ “วัดจีนเจี่ย” เพราะตั้งอยู่ที่คลองตาเจี่ย  ซึ่งมีจีนชื่อ “เจี่ย” ตั้งบ้านอยู่ชาวบ้านรู้จักกันดีจึงเรียกขานกันอย่างนั้น ต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็น “วัดราษฎร์บำรุง” ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เมื่อทางวัดได้มีการบูรณะพัฒนาปรับปรุงเสนาสนะใหม่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จมาทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จมาทรงตัดลูกนิมิต ในงานพิธีผูกพัทธสีมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ วัดราษฎร์บำรุง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ การศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๖ นอกจากนี้ยังได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษาในที่ดินวัดเนื้อที่ ๒ ไร่ สร้างสถานีอนามัยในที่ดินเนื้อที่ ๓ ไร่