Wat Preng Rat Bamrung

Name: Wat Preng Rat Bamrung (วัดเปร็งราษฎร์บำรุง)
Address: Moo 4, Ban Klong Preng, Tambon Preng, Amphoe Bang Bo, Samut Prakan, 10560

วัดเปร็งราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕ บ้านคลองเปร็ง ตำบลเปร็ง  อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดเปร็งราษฎร์บำรุง สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๐โดยชาวมอญร่วมกันสร้างขึ้นจึงได้มีนามว่า “วัดมอญ” หรือ “วัดหงษา” ต่อมาประชาชนได้บูรณะพัฒนาให้วัดเจริญยิ่งขึ้น จึงได้เปลี่ยนนามเสียใหม่เป็น “วัดเปร็งราษฎร์บำรุง” เนื่องจากบริเวณแถบนี้มีต้นเปร็งมากมาย วัดเปร็งราษฎร์บำรุงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ในด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๑ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนสอนระดับมัธยมศึกษา ขึ้นในที่วัดนี้ด้วย