Wat Pan Prasit Tharam

Name: Wat Pan Prasit Tharam (วัดปานประสิทธาราม)
Address: Moo 1, Ban Pik Ka, Tambon Klong Dan, Amphoe Bang Bo, Samut Prakan, 10550

วัดปานประสิทธาราม  ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านปีกกา หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองด่าน อำเภอ
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดปานประสิทธาราม ได้สร้างเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยมีนายเชย ขุนเจ๋ง นายซัง เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด เดิมวัดมีนามว่า “วัดปีกกา” ต่อมาเปลี่ยนเป็น“วัดปานประสิทธาราม” เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่หลวงพ่อปาน ผู้ที่ถือรุกขมูลเดินธุดงค์มาปักกรดบริเวณนี้ ทำให้ประชาชนเกิดศรัทธาปสาทะในปฏิปทาของท่านได้ทำบุญกุศลเป็นอันมาก วัดปานประสิทธาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ กุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ไ ด้ผูกพันธสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ ในด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๘  นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาล สอนระดับประถมศึกษา พร้อมห้องสมุด บ้านพักครู โรงอาหารอีกด้วย