Wat Noi Suwanna Ram

Name: Wat Noi Suwanna Ram (วัดน้อยสุวรรณาราม)
Address: Moo 7, Ban Khlong Kao, Tambon Praekasa, Amphoe Muang, Samut Prakan, 10270

วัดน้อยสุวรรณาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๗ บ้านคลองเก้า หมู่ที่ ๘ ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดน้อยสุวรรณาราม ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมี นางน้อย สายพานทอง เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้ขนานนามเพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์แก่ผู้สร้าง จึงได้มีนามอย่างนั้น วัดน้อยสุวรรณาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔  นอกจากนี้ยังได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษา สถานีอนามัยขึ้นในที่วัดอีกด้วย