Wat Mai

Name: Wat Mai
Address: Moo 5, Suk Sawat Road, Tambon Nai Klong Bang Pla Kot, Amphoe Phra Samut Chedi, Samut Prakan, 10290

วัดใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕ ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดใหม่ ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๐๐ ในรัชกาลที่ ๔ ชาวบ้านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัดใหม่บางปลากด” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ จนถึงปัจจุบัน