Wat King Kaew

Name: Wat King Kaew (วัดกิ่งแก้ว)
Address: Moo 13, King Kaew Road, Tambon Racha Thewa, Amphoe Bang Phli, Samut Prakan, 10540

วัดกิ่งแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓ ถนนกิ่งแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดกึ่งแก้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘ ไม่ทราบนามผู้สร้าง เดิมเรียกว่า “วัดกิ่งไผ่” ต่อมาหม่อมแก้ว ได้มาทะนุบำรุงและบูรณะพัฒนาวัดให้เจริญมั่นคงขึ้น จึงได้ขนานนามวัดใหม่เป็น “วัดกิ่งแก้ว” สืบมาจนถึงปัจจุบัน วัดกิ่งแก้ว ได้รับพระราชทานวิสงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๒๙ เขตวิสงคามสีมากว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สำหรับหมู่บ้านที่วัดกิ่งแก้วตั้งอยู่นี้ ทางราชการได้ตั้งเป็นหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างของอำเภอบางพลีด้วย ในด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๗ โรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๑ นอกจากนี้ยังได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาล  สอนระดับประถม  สถานีอนามัยและห้องสมุดประชาชนขึ้นในที่วัดนี้ด้วย