Wat Kho Tharam

Name: Wat Kho Tharam (วัดโคธาราม)
Address: Moo 3, Ban Klong Bang Hia, Tambon Bang Phriang, Amphoe Bang Bo, Samut Prakan, 10560

วัดโคธาราม ตั้งอยู่บ้านคลองบางเหี้ย หมู่ที่ ๓ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดโคธาราม สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๐ เดิมนามว่า “วัดบางเหี้ย” ต่อมาทางกรมชลประทานได้มาสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มขึ้นทางด้านใต้ของวัด ทำให้วัดอยู่ตอนในจึงมีนามว่า “วัดบางเหี้ยใน” ครั้นถึงสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้มีการเปลี่ยนนามที่ได้เหมาะสมเสียใหม่ ดังนั้นวัดบางเหี้ยใน จึงได้เปลี่ยนนามมาเป็น “วัดโคธาราม” สืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ วัดโคธารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๓๓๙ ในด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติโดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาล สอนระดับประถมศึกษาขึ้นในที่วัดนี้ด้วย