Wat Ka Long

Name: Wat Ka Long (วัดกาหลง)
Address: Moo 9, Ban Ka Long, Tambon Preng, Amphoe Bang Bo, Samut Prakan, 10560

วัดกาหลง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านกาหลง หมู่ที่ ๙ ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดกาหลง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ โดยมีนายวุ่น และ นางจันทร์ จีนกลับ เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด ในการบูรณะวัด บำรุงวัดก็ได้อาศัยผู้สร้างวัดพร้อมกับลูกหลานและประชาชนในท้องถิ่นนี้ร่วมใจกันด้วยดีเสมอมา วัดกาหลง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ ในด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ นอกจากนี้วัดได้ให้ความอนุเคราะห์เด็กนักเรียนด้วยการจัดซื้ออาหาร และให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีอีกด้วย