Wat Iam Pracha Mit

Name: Wat Iam Pracha Mit
Address: Moo 6, Tambon Laem Fa Pha, Amphoe Phra Samut Chedi, Samut Prakan, 10290

วัดเอี่ยมประชามิตร ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดเอี่ยมประชามิตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ แต่เดิมมีนามว่า “วัดใหม่ไพรสาโรจน์” มีที่ดินตั้งวัด ๑๒ ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่คลองแหลมฟ้าผ่า ใกล้ป้อมพระจุล อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อคราวที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จมาตรวจวัดนี้ และโปรดให้เรียกนามวัดนี้เสียใหม่ว่า “วัดแหลมฟ้าผ่า” โดยเอานามตำบลมาตั้งเป็นนามวัด ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้ย้ายวัดมาสร้างใหม่ที่คลองสรรพสามิตรด้านฝั่งเหนือเนื่องจากกองทัพเรือต้องการเวนคืนที่ดิน เมื่อจัดสร้างวัดขึ้นแล้ว ได้เปลี่ยนนามใหม่เป็น “วัดเอี่ยมประชามิตร” เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ วัดเอี่ยมประชามิตร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ ด้านการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตลอดมา นอกจากนี้ยังได้ให้ทางราชการ สร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษา สถานีอนามัย ห้องสมุด และศาลาอำนวยการอบรมประชาชนประจำตำบล