Wat Bang Prong

Name: Wat Bang Prong (วัดบางโปรง)
Address: Moo 2, Ban Bang Prong, Tambon Bang Prong, Amphoe Muang, Samut Prakan, 10270

วัดบางโปรง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ บ้านบางโปรง ซอยสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย หมู่ที่ ๒ ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดบางโปรง สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๙๑๒ เดิมเป็นที่ปลงศพในสมัยที่พระเจ้าอู่ทองได้เสด็จตรวจราชการ และมีผู้ถึงแก่กรรมด้วยโรคระบาด ต่อมาชาวบ้านก็ได้ปลงศพในที่นั้นด้วย และเลยเรียกบริเวณแถบนั้นว่า “บางปลง” ครั้นได้สร้างวัดขึ้นมาแล้วขนานนามวัดว่า “วัดบางปลง” เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปในการที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น นามวัดก็ได้เปลี่ยนเป็น “วัดบางโปรง” เพื่อมิให้มีความหมายตรงกับคำว่า “ปลงศพ” นั้นเอง วัดบางโปรงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ การศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปิยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติโดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษาในที่ดินวัดเนื้อที่ประมาณ ๒ไร่เศษ