Category: Temples

Wat Kong Kaew

Name: Wat Kong Kaew
Address: Moo 8, Ban Klong Bang Ka Chao, Tambon Bang Yo, Amphoe Phra Pradaeng, Samut Prakan, 10130

วัดกองแก้ว ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองบางกระเจ้า ซอยวัดกองแก้ว ถนนเพชรหึงส์  หมู่ที่๘ ตำบลบางยอ  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดกองแก้ว สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๒๔๒ พระภิกษุแก้ว เป็นผู้ชาวบ้านจัดสร้างขึ้น ชาวบ้านเรียกอีกนามหนึ่งว่า “วัดแก้วฟ้า” ได้รับพระราชทานวิศุงคามสีมาเมื่อประมาณพ.ศ. ๒๒๔๓ ในด้านการศึกษา นอกจากสนับสนุนให้พระภิกษุ สามเณรได้ศึกษาอย่างเต็มที่แล้วยังมี โรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖

Wat Klang Suan

Name: Wat Klang Suan
Address: Moo 6, Pu Chao Saming Phrai Road, Tambon Bang Ya Phraek, Amphoe Phra Pradaeng, Samut Prakan, 10130

วัดกลางสวน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย หมู่ที่ ๖ ตำบลบางหญ้าแพรกอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลักษณะพื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่ม ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ ๑๘๐ เมตร ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอพระประแดง

วัดกลางสวน สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๐ หลังจากรัชกาลที่ ๒ ทรงสร้างป้อมปู่เจ้าสมิงพรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยามหาโยธา (เจ่ง) คุมพวกมอญมาประจำที่ป้อมนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๘ เมื่อพวกทหารมอญมาอยู่จึงได้คิดสร้างวัดขึ้น ชาวบ้านคนเก่าๆ เรียกว่า “วัดแผ่โม่น” คือวัดรามัญหรือวัดมอญ ต่อมาทางทิศตะวันออกของวัดชาวบ้านได้ทำสวนปลูกไม้ผลต่างๆ จึงได้เปลี่ยนนามวัดเป็น “วัดกลางสวน” มาจนทุกวันนี้ วัดกลางสวนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๕ เมตร

Wat Khru Nok

Name: Wat Khru Nok
Address: Moo 7, Bang Khru, Suk Sawat Road, Tambon Bang Khru, Amphoe Phra Pradaeng, Samut Prakan, 10130

วัดครุนอก ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านบางครุ ซอยสุขาภิบาล ๑๐ ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางครุ อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดครุนอก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๙ โดยมีพระยาไม่ปรากฏนามท่านหนึ่งเป็นผู้ถวายที่ดิน และดำเนินการสร้างวัดและได้ขนานนามว่า  “วัดครุนอก” เพราะวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงปากคลองบางครุนอก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่  ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ๘๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๘ ในด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๑ นอกจากนี้ยังจัดสอนและเลี้ยงเด็กก่อนเกณฑ์ ตั้งหน่วย อ.ป.ต.และอุปถัมภ์โรงเรียนประชาบาลที่ตั้งอยู่ในวัด

Wat Khru Nai

Name: Wat Khru Nai
Address: Moo 11, Suk Sawat Road, Tambon Bang Khru, Amphoe Phra Pradaeng, Samut Prakan, 10130

วัดครุใน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑ ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดครุใน สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๖ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ในด้านการศึกษาทางวัดสนับสนุนให้พระภิกษุได้ศึกษาเล่าเรียน โดยสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมขึ้นหนึ่งหลังกว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

Wat Yai

Name: Wat Yai
Address: Moo 3, Suk Sawat Road, Tambon Nai Klong Bang Pla Kot, Amphoe Phra Samut Chedi, Samut Prakan, 10290

วัดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔ ซอยวัดใหญ่ ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ ๓ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดใหญ่ ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๐๔ ได้ชื่อนี้เพราะเป็นวัดที่เก่า มีเสนาสนะและปูชนียวัตถุที่สำคัญมาแต่โบราณ ชาวบ้านนิยมเรียกอีกนามหนึ่งว่า “วัดใหญ่บางปลากด” โดยเอาชื่อตำบลต่อเข้ากับนามวัด วัดใหญ่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร การศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ นอกจากนี้ทางวัดยังได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาล และสถานีอนามัยขึ้นในวัดด้วย

Wat Trai Mit Wararam

Name: Wat Trai Mit Wararam
Address: 148/4, Moo 1, Ban Klong Rui, Suk Sawat Road, Tambon Laem Fa Pha, Amphoe Phra Samut Chedi, Samut Prakan, 10290

วัดไตรมิตรวราราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๘ บ้านคลองรุ่ย ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดไตรมิตรวราราม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยมีนางแย้ม บริจาคที่ดินให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๓ เดิมเรียกว่า “วัดคลองรุ้ง” ตามชื่อคลอง ผู้ดำเนินการสร้างวัดมี นายผึ้ง ผึ้งทอง นายพุฒ นางอิ่ม พุฒโต นางพิน แซ่จิ๋ว นายหวี่ วงษ์ดี นายคร และนายส่ง พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ต่อมานางเป้า อินทรัพย์ได้ถวายที่ดินตั้งวัด ๒ ไร่เศษ และได้ถวายที่ดินอีก ๒๒ ไร่ ๓ งาน วัดไตรมิตรวราราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ การศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ แผนกบาลีเมมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๓โรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ นอกจากนี้ยังมีหอสมุด สำนักงานแพทย์ประจำตำบล มูลนิธิการศึกษา อุปสมบทผู้ยากจน ศูนย์การอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน และฌาปนสถานสงเคราะห์ผู้ยากจนอีกด้วย

Wat Thong Ramphai

Name: Wat Thong Ramphai
Address: Moo 7, Ban Klong Supha Nai, Tambon Laem Fa Pha, Amphoe Phra Samut Chedi, Samut Prakan, 10290

วัดทองรำไพ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖ บ้านคลองศุภนัย หมู่ที่ ๗ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดทองรำไพได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยมีนางกิมเอี๋ย คุ้มรำไพ เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด เพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์มหาเถรสมาคมจึงได้ขนานนามให้ว่า “วัดทองรำไพ” กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ วัดทองรำไพ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

Wat Si Khong Kha Ram

Name: Wat Si Khong Kha Ram
Address: Moo 6, Ban Klong Thale, Tambon Na Kluea, Amphoe Phra Samut Chedi, Samut Prakan, 10290

วัดศรีคงคาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ บ้านคลองทะเล หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดศรีคงคาราม ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙โดยมีนายกัน สุวรรณปาล ดำเนินการสร้างวัดขึ้นในที่ดินของ นายจุ่น พุ่มสาลี, นายม้วน พุ่มสาลี บริจาคให้เป็นที่สร้างวัด ระยะแรกสร้างวัดชาวบ้านได้เรียกว่า “วัดคลองทะเล” เพราะวัดตั้งอยู่ติดต่อกับคลองทะเล และคลองศรีคง กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๙ โดยได้ขนานนามให้สอดคล้องกับที่ตั้งวัด วัดศรีคงคารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เขตวิสุงคามสีมากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ในด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม เริ่มมาตั่งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ นอกจากนี้ยังได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลและให้เอกชนสร้างสถานีอนามัยขึ้นในที่ดินวัดอีกด้วย

Wat Sakhla

Wat Sakhla

Name: Wat Sakhla (วัดสาขลา)
Address: Moo 3, Ban Sakhla Na Kluea, Tambon Na Kluea, Amphoe Phra Samut Chedi, Samut Prakan, 10290

Wat Sakhla was built in 1782 during the reign of King Taksin. The 26 meter high Leaning Stupa in the temple grounds was built in 1884. It is in the same style as the stupa in Wat Mahathat in Ayutthaya.

วัดสาขลา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ บ้านสาขลานาเกลือ  หมู่ที่ ๑๙ ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดสาขลา สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๓๒๕ สันนิษฐานว่า ชาวบ้านช่วยกันสร้าง เมื่อคราวรบชนะพม่า แต่เดิมหมู่บ้านที่ตั้งวัด เรียกกันว่า “สาวกล้า” ต่อมาคำพูดเพี้ยนมาเป็นสาขลา ทำให้นามวัดเปลี่ยนมาเป็น “วัดสาขลา” ตามไปด้วย วัดสาขลา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๕ ในด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๗ นอกจากนี้ยังได้ยกที่ดินให้ทางราชการสร้างโรงเรียน สถานีตำรวจและสำนักงาน ท.ส.ป.ช. สงเคราะห์ให้ที่พักคนชราที่ไม่มีญาติ แจกยารักษาโรคแก่ประชาชนที่เจ็บป่วย และมีสำนักงาน อ.ป.ต. ในวัดนี้ด้วย

Wat Sakhla

Wat Sakhla

Wat Sakhla

Wat Sakhla

Map for Wat Songkhla:

Wat Phra Samut Chedi

Name: Wat Phra Samut Chedi
Address: Moo 3, Ban Chedi, Tambon Pak Klong Bang Pla Kot, Amphoe Phra Samut Chedi, Samut Prakan, 10290

วัดพระสมุทรเจดีย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๔ บ้านเจดีย์ ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดพระสมุทรเจดีย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ แต่เดิมตั้งอยู่ใกล้ชิดกับองค์พระสมุทรเจดีย์ต่อมาได้ย้ายเสนาสนะไปสร้างห่างจากบริเวณเดิมประมาณ ๑๒๐ เมตร เพื่อให้องค์พระสมุทรเจดีย์สวยเด่นขึ้น ผู้เริ่มสร้างเสนาสนะมีนายเจียม พร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่น เมื่อสร้างวัดขึ้นมาได้ขนานนามตามพระสมุทรเจดีย์ ชาวบ้านนิยมเรียกอีกนามหนึ่งว่า “วัดเจดีย์กลางน้ำ” เพราะมีพระสมุทรเจดีย์อยู่นั้นเอง วัดพระสมุทรเจดีย์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ การศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนพระสมุทรเจดีย์ และโรงเรียนสามัญสึกษานาคราชสวาทยานนท์